Tel. 065-1326666

แสดงรำไทยร้องเพลงที่

ซีคอลบางแค ในวันที่ 9 ธค. 2560​

เด็กๆได้รำไทยร้องเพลงที่ซีคอลบางแค ในวันที่ 9 ธค. 2560 ฝึกระดับประสบการณ์ตรง ได้ความกล้า ความมั่นใจ และสืบสานความเป็นไทย​

บ้านนาฏศิลป์ไทย
<

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.