ครูผู้สอน

ครูเปิ้ล อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาจบ
 • การศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์อยู่ที่

 • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (ถนน บางบอน 3 ) 6 ปี
 • โรงเรียนอนุบาลจิรภา ( ถนนสามแยกไฟฉาย)
 • โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา (ถนนพระราม 2)
 • โรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ ( ศาลายา)
 • เปิดสอนนาฏศิลป์ไทย หน้าเซ็นทรัลพระราม 2
 • รับงานแสดงในโอกาสต่างๆ

นางสาว นภัสสรณ์ รวิหิรัณยภัทร์
( ครูเปิ้ล )
อ. นาฏศิลป์ไทย

ครูปอ อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์อยู่ที่

 • โรงเรียนอนุบาลแสงเรือง ( สาธร)
 • โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา (ท่าพระ)
 • โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ (ตลิ่งชัน)
 • โรงเรียนอนุบาลฤชากร (ปิ่นเกล้า)

 

ปัจจุบันสอนอยู่ที่

 • โรงเรียนอนุบาลปษิตา (ตลิ่งชัน)
 • โรงเรียนอนุบาลยูรดา (หนองแขม)
 • เปิดโรงเรียนบ้านนาฏศิลป์ไทยหนองแขม

นางสาว ปวริศา ภานุมาศ
( ครูปอ )

อ. นาฏศิลปไทย

ครูปุ้ม อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์อยู่ที่

 • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (ถนน บางบอน 3 ) 7 ปี
 • โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง
 • โรงเรียนวัดเเคนอก
 • โรงเรียนวัดบางขนุน

นางสาวสรัลภัค ภานุมาศ
( ครูปุ้ม )

อ. นาฏศิลป์ทย

Tel. 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย