ครูผู้สอน

ครูเปิ้ล อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาจบ
 • การศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์อยู่ที่

 • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (ถนน บางบอน 3 ) 6 ปี
 • โรงเรียนอนุบาลจิรภา ( ถนนสามแยกไฟฉาย)
 • โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา (ถนนพระราม 2)
 • โรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ ( ศาลายา)
 • เปิดสอนนาฏศิลป์ไทย หน้าเซ็นทรัลพระราม 2
 • รับงานแสดงในโอกาสต่างๆ

นางสาว นภัสสรณ์ รวิหิรัณยภัทร์
( ครูเปิ้ล )
อ. นาฏศิลป์ไทย

ครูปอ อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม-ศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอน

วิชาศิลปะการปั้นและวาดภาพ อยู่ที่

 • Clay works Ratchaphruek
 • โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร
 • สถาบันปวริศิลป์
 • บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม 2

 

นางสาว ชวนฝัน  คู่คิด
( ครูฝัน )

อ. ศิลปะ

ครูปุ้ม อ.นาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชา

นาฏศิลป์อยู่ที่

 • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (ถนน บางบอน 3 ) 7 ปี
 • โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง
 • โรงเรียนวัดเเคนอก
 • โรงเรียนวัดบางขนุน

นางสาวสรัลภัค ภานุมาศ
( ครูปุ้ม )

อ. นาฏศิลป์ทย

ประวัติการศึกษา

 

 • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ประกาศณียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอน

วิชาเทควันโด อยู่ที่

 • ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โคราชเกมส์
 • โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทองและสากลศึกษาบางบัวทอง
 • S.T. เทควันโด จังหวัดราชบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลทานตะวันและโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • ผู้ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา

 

 

 

นายกรวิชญ์  สวณภักดี
( ครูรุธ )
อ. เทควันโด

ครูปอ อ.นาฏศิลป์ไทย

Tel. 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย