Tel. 065-1326666

ครูเปิ้ลรับโล่งานฟ.ฟัน

อีกหนึ่งความภูมิใจของครูเปิ้ล

ได้สร้างสรรค์​ผลงานรำไทยให้เด็กๆ

ถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงาม

นี้คือ รางวัลของครู 🎉🏆

งาน ฟ.ฟันเพื่อฟันที่คุณรัก  มหิดล

สนใจเรียนติดต่อครูเปิ้ล โทร 065-1326666​

 

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย