User Avatar
อ. นาฏศิลป์ทย
0 Students in 0 Courses
ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( นาฏศิลป์) คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ประวัติการทำงาน มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์อยู่ที่ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (ถนน บางบอน 3 ) 7 ปี โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง โรงเรียนวัดเเคนอก โรงเรียนวัดบางขนุน
User Avatar
อ. ศิลปะ
0 Students in 0 Courses
ประะวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม-ศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ประวัติการทำงาน มีประสบการณ์การทำงานปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอน วิชาศิลปะการปั้นและวาดภาพ อยู่ที่ Clay works Ratchaphruek โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร สถาบันปวริศิลป์ บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม 2
X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์