Tel. 065-1326666

ประกาศหยุดเรียน

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ทางสถาบัน​บ้าน​นาฏศิลป์​ไทย​พระราม​2​ บางนา

งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่18 -​ 31 มีนาคม 2563 

เพื่อตามนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัว COVID-19

ครูเปิ้ล  ครูปุ้ม

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2022 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย