Tel. 065-1326666

1 ARTS Festival for Peace

1 ARTS Festival for Peace   

 

16-19 สิงหาคม 2019

 

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน

ณ ประเทศสิงคโปร์

ของสถาบันบ้านนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 1  

นำทีมโดย ครูเปิ้ล

 

“พานักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆในภูมิภาคอาเซียน” 4 วัน 3 คืน

 

รับจำนวนจำกัด

🌟สอบถามรายละเอียด

ครูเปิ้ล 065-1326666

บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย
บ้านนาฏศิลป์ไทย

Copyright © 2020 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.

บ้านนาฏศิลป์ไทย