มารู้จักรำไทย กันค่ะเด็กๆ

#รำไทย หรือ นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดง

ประกอบดนตรีของไทย แบ่งเป็นการแสดงชั้นสูง คือ

โขน ละคร และการแสดงพื้นเมือง คือ ระบำ รำ ฟ้อน

ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดง

ที่แตกต่างกันไป โดยท่ารำต่างๆ ได้รับอิทธิพลมา

จากภาพจำหลักของศิลปะในสมัยต่างๆ มาตั้งแต่ครั้ง

โบราณ วิถีชีวิต หรือการประกอบอาชีพ ของแต่ละ

ท้องถิ่น รวมทั้งความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสัยใจคอ

ของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละภาค ซึ่งมีความ

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งผู้เรียนจะได้

เรียนรู้ศิลปะการใช้ท่าทางต่างๆ ตามแบบฉบับของ

ศิลปะไทย ทั้งแบบดั้งเดิม ตั้งแต่พื้นฐานการรำเบื้อง

ต้น การใช้แขน ขา ตัว การฝึกท่ารำแม่บทไปจนถึง

นาฏศิลป์ชั้นสูง และการรำแบบไทยประยุกต์

X
รับสมัครครูเสาร์อาทิตย์