Tel. 065-1326666

กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

งานเดือนสิงหาคม ได้รับจัดการแสดงรำเปิดงาน ในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (Road Show / Table Top Sale ) มหกรรมสินค้าและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 จังหวัด อยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต และเชียงใหม่​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.