Tel. 065-1326666

เด็กๆได้ร่วมแสดงงาน Asmops &Asmo lnternational competition 2017​

เด็กๆได้ร่วมแสดงงาน Asmops &Asmo lnternational competition 2017 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทำให้บ้านนาฏศิลป์ไทยเข้าสู่สากล มาเรียนรำไทยกันนะคะ มีเวทีมากมายให้เด็กๆได้แสดงจริง ลูกๆได้ฝึก สมาธิ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถติดตัวใช้สอบ  และเรายังเป็นอีกคนที่สืบสานวัฒนธรรมไทย

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.