Tel. 065-1326666

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอาหารโรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560  ณ ห้องอาหารโรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง สาขาแจ้ง การแสดงชุด เพลงเอกลักษณ์ไทย  ออกนิตยสาร Bambini Magazine​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.